a

A Chang 阿昌

A Chaofan 阿朝藩

A Tianqi 阿天麒

A Yu 阿钰

Abo sanqian jie jiase, tusi shier jin yiguan 阿僰三千皆稼穑,土司十二尽衣冠

Achang 阿昌

Ailao 哀牢

Ake 阿克

Ami 阿弥

An Guoheng 安国亨

An Guoheng 安国衡

An Lushan 安禄山

An Quan 安铨

Anfushi 安抚使

Ang Gui 昂贵

Anhui 安徽

Annan Duhufu 安南都护府

Annan tong Tianzhu dao 安南通天竺道

Anning 安宁

Anshun 安顺

Atao 阿陶

^top

b

Ba 巴

Babai 八百

Bahang 巴行

Bai 白

Bai Jia Xing 百家姓

Bai Juyi 白居易

baihusuo 百户所

Baijiaxing 百家姓

Baima Zangren 白马藏人

Baitong 白铜

Baixing 百姓

Baiyue 百越

Ban Chao 班超

Ban Gu 班固

Bandunman 板盾蛮

bao 堡

Baoquan 宝泉

Baoshan 保山

Baoyuan 宝源

bazi 坝子

Bazong 把总

Be Heruo 贝和诺

bei 北

Beijing 北京

Beishengzhou 北胜州

Beiyejing 贝叶经

ben hanren ye 本汉人也

bian yifeng 变夷风

Bianfu cong qisu 变服从其俗

Bianjun 边郡

Bianjun zhidu 边郡制度

Bianmeng 编氓

Bianyanqu 边沿区

Biao 骠

Biaoxin 骠信

Biaoyue 剽越

Binchuangzhou 宾川州

Bo 僰

Bo 伯

Bohou 播州

boli 玻璃

Bomi 波密

Bonan 博南

Bonandao 博南道

Bosi 波斯

bu 部

Bugan 不敢

Bulang 布朗

Buluo 部落

buxu yu waiyi jiaojie wanglai 不许与外夷交接往来

Buyi 布依

buyi xi xiaofei yi kui guoyong 不宜以小费以亏国用

buzhengshi 布政使

buzhengsi 布政司

buzhi ci qiu heyi ning ju ye 不知此酋何以宁居也

Buzu 部族

^top

c

Cai Yurong 蔡毓荣

Canbanguo 参半国

Canguantuan 参观团

cankao 参考

Cao Shuji 曹树基

Chang An  常頞

Chang'an 长安

Changningjun 长宁郡

Changqian 厂欠

Changqiang 尝羌

Changsha 长沙

changyuan 厂员

chao 钞

Cheli 车里

Chen Hongmou 陈宏谋

Chen Sheng 陈晟

Chen Yinke 陈寅恪

Cheng Meibao 程美宝

Chengdu 成都

Chenghua 成化

Chengjiang 澄江

Chengxiang 丞相

Chengxuanbuzhengsi 承宣布政使司

chi 尺

Chizi 赤子

Chu 楚

Chu 楚

Chuan 川

Chuangju 创举

Chuxiong 楚雄

Cishi 刺史

Cuan 爨

Cuan Longyan 爨龙颜

Cuan Wan 爨翫

Cuan Zhen 爨震

Cuan-bai 爨白

Cuan-bo jun 爨僰军

^top

d

Dabonong 大勃弄

Dachangheguo 大长和国

Dadu 大渡

Dahoufang 大后方

Daibiaotuan 代表团

Dali 大理

Dali Zongguan 大理总管

Daliangshan 大凉山

Daliguowang 大理国王

Daliwang 大理王

dao 稻

dao 盗

Dao Liandou 刀联斗

Dao Ruzhen 刀如珍

Daoguang 道光

Daqin 大秦

Daqinpoluomen 大秦婆罗门

Dashi 大食

Datianxingguo 大天兴国

Daxi 大西

Daxia 大夏

daxing 大姓

Dayao 大姚

Dayiningguo 大义宁国

De Shu ze de Chu, Chu wang ze tianxia bingyi 得蜀则得楚, 楚亡则天下并一

Deang 德昂

Dehong 德宏

Dengdan 邓赕

Di 氐

dian 滇

Dian Lue 滇略

Dian Zhi 滇志

Dianchi 滇池

Dianmian Gonglu 滇缅公路

Dianmianyin Gudao 滇缅印古道

dianren 滇人

Dianwang 滇王

Dianwangzhiyin 滇王之印

Dianyue 滇越

Dianzang Chama Gudao 滇藏茶马古道

Diaoyi 盗夷

Diben 底本

Ding 鼎

Diqing 迪庆

dong 东

dongbeiren 东北人

Dongchuan 东川

Dongcuan 东爨

Dongdi 东帝

Dongyi 东夷

Dou 豆

Du Yuting 杜玉亭

Duan Heyu 段和誉

Duan Ming 段明

Duan Shi 段实

Duan Siping 段思平

Duan Zhi 段智

Duanwu 端午

Dudu 都督

Dujiangyan 都江堰

Dulong 独龙

Dunhuang 敦煌

Dunrenyi 敦忍乙

duocengci rentong 多层次认同

Duoshining 多士宁

Duzhihuishisi 都指挥使司

^top

e

Ejia 嘉

Emei 峨嵋

Erhai 洱海

Eshan 峨山

^top

f

Fa er bu fei 罚而不废

Fan Chuo 樊绰

Fan Liangshu 樊良枢

Fan Wenlan 范文澜

Fang Guoyu 方国瑜

Fangwentuan 访问团

fangyan 方言

fangzhi 方志

Faxian 法显

Fei Xiaotong 费孝通

Feiyi 匪夷

Feng Chaowen 凤朝文

Feng Li 凤历

Feng Zhao 凤诏

Fengu 贲古

fu 府

fu 符

Fu Youde 傅友德

fu zhe yu tu 附着于土

Fujian 福建

Funing 富宁

Fuzi lianming zhi 父子连名制

^top

g

Gaitu guiliu 改土归流

Ganlan 干栏

Gansu 甘肃

Ganya 干崖

Gao 高

Gao Dingyuan 高定元

Gao Dong 高栋

Gao Hu 高鹄

Gao Lun 高伦

Gao Pian 高骈

Gao Zitongci 高梓潼赐

Gaoligong 高黎贡

Ge-luo-feng 阁罗风

Gengma 耿马

gong 弓

gong 贡

Gongben 工本

Gongdao 贡道

Gongsun Shu 公孙述

Gongsun Yuan 公孙渊

Gongxian 巩县

Gongzhou 恭州

Gouting 钩町

Gu Chunfan 谷春帆

guan 关

guan xue 官学

guanfang 关防

Guanghan 广汉

Guangnan 广南

Guangtong 广通

Guangxi 广西

Guangzhou 广州

guantian 官田

guantong 官铜

Guanyin Shi 观音市

Guceng 姑缯

gudai minzu 古代民族

Guilin 桂林

Guiyang 桂阳

Guizhou 贵州

Guo Zhongxiang 郭仲翔

guogong 国公

guozijian 国子监

^top

h

haibei 海贝

haigu weiji, qianli wuren 骸骨委积, 千里无人

Haijin 海禁

Hainan 海南

Haixi ji Daqin ye 海西即大秦也

Haixiren 海西人

Han 汉

Han Ba 罕拔

Han Bo tongfeng 汉僰同风

Han Bo Zachu 汉僰杂处

hanjian 汉奸

hanjie 汉界

Hanren yi shao jiju yan 汉人亦稍寄居焉

Hanshu 汉书

Hanyuan 汉源

Hanyue 汉越

Haotong 耗铜

Hebei 河北

hefu 和抚

Heichi 黑齿

Heishui 黑水

He'nan 河南

Hengshazhai 横山寨

Heping 河平

Heqin 和亲

Heqing 鹤庆

Hequ 和曲

Hong Xiuquan 洪秀全

Honghe 红河

Hongwu 洪武

Hongzhi 弘治

Hou 侯

Hu 斛

Hua 华

Hua Yang Guo Zhi 华阳国志

Huahua 华化

Huai 淮

Huajiaoman 花脚蛮

Huang Chao 黄巢

Huang Qing Zhigongtu 皇清职贡图

Huang Shengzhang 黄盛璋

Huangdi 皇帝

huangrun xibu 黄润细布

Huangzheng 荒政

Huaning 华宁

Huanzhou 欢州

Huaren 华人

Huaxia 华夏

Hugechi 忽哥赤

huguang 湖广

Huguang tian Sichuan 湖广填四川

huibu 回部

Huiguan 会馆

huishi 会试

Huizu 回族

Hunan ren 湖南人

Hunan 湖南

Huo 霍

^top

j

Ji 羁

Ji Xianlin 季羡林

Jia Dan 贾耽

Jiajing 嘉靖

jian xi wanghua 渐习王化

Jianchang 建昌

Jianchuan 剑川

Jiang Ruiyuan 江睿源

Jiang Yingliang 江应梁

Jiangchuan 江川

Jiangnan 江南

jiangnei yi liu bu yi yu, jiangwai yitu bu yi liu 江内宜流不宜土; 江外宜土不宜流

Jiangsu 江苏

Jiangxi 江西

Jianhao 奸豪

Jiannan 剑南

Jianning 建宁

jiansheng 监生

Jianshui 建水

Jianwei 犍为

Jianwen 建文

Jianzheng 监生

Jiaomen 角门

Jiaoshou 教授

Jiaoyouzhong 僬侥种

Jiaozhi 交趾

Jiaozhou 交州

Jiaqing 嘉庆

Jiazhou 嘉州

jie 节

jiguan 籍贯

jimi 羁縻

jin 斤

Jin 晋

Jin 金

Jinchi 金齿

Jinchi baiyi 金齿百夷

jinchi wei 金齿卫

Jinchuan 金川

Jingdong 景东

Jinghong 景洪

Jingpo 景颇

Jingtai 景泰

Jingyun 京运

jinhou 谨厚

Jinji shen yan 禁缉甚严

Jinning 晋宁

jinpai 金牌

Jinsang 进桑

Jinsha 金沙

jinshi 进士

Jinuo 基诺

Jinyin 金印

Jiu 鸠

Jiuliao 鸠僚

Jizu 继祖

jujuqu 聚居区

Junhu 军户

Junji 军籍

Junmin Zhihuishisi 军民指挥使司

Juntun 军屯

Junxian 郡县

Junzhan 军站

Junzhong yi Yi Han zachu,lie wu yu Fu, Wei, Zhou, Xian zhi jinzhe, dadi duo Han Bo 郡中亦夷汉杂处, 列屋于府卫州县之近者, 大底多汉僰

juren 举人

^top

k

ka 卡

Kaihua 开化

Kang Youwei 康有为

Kangxi 康熙

keji 客籍

Kemu 克木

Kexue zongjie 科学总结

Kezhang 客长

Kezhang 课长

Khubilai 忽必烈

kowtow 磕头

Kuang Dianzhong chantong, buxing guzhu, er fan yi zhongjia daigou haiba, shuli shuhai? 况滇中产铜, 不行鼓铸, 而反以重价逮购海貝巴,孰利孰害?

Kucong 苦聪

Kumingchi 昆明池

Kunhua 昆华

Kunlun 昆仑

Kunming 昆明

Kunzhou 昆州

^top

l

Lahu 拉祜

Laixiang Dudu 庲降都督

Lan Yong 蓝勇

Lan Yu 蓝玉

Lancang 澜沧

Langqiong 浪邛

Lao Hanren 老汉人

Laojin 劳浸

Leshan 乐山

Lhasa 拉萨

li 里

Li Bi 李泌

Li Bing 李冰

Li Jing 李京

Li Kunsheng 李昆声

Li Mi 李宓

Li xiaocen 李小岑

Li Yao 李遥

Li Yibiao 李义表

Li Yuanyang 李元阳

Li Zhong 李忠

Liang Pi 梁毗

Liangshan 梁山

Liantou 廉头

Lianzhou 廉州

Liao 辽

Liao 獠

Lijiang 丽江

Lijiashan 李家山

Lilai gongren 历来公认

limi 利米

Lin Yaohua 林耀华

Lincang 临沧

Ling Chunsheng 凌纯声

Ling Wai Dai Da 岭外代答

Lingguan 灵关

Lingguandao 灵关道

Lingling 零陵

Lingnan 岭南

lingyi 灵异

Linqiong 临邛

Lishui 丽水

Lisu 傈僳

Liu Ba 刘巴

Liu Bei 刘备

Liu Boying 刘伯英

Liu E 刘锷

Liu Geping 刘革平

Liu Hongdu 刘洪度

Liu Wenzheng 刘文征

Liu Yaohan 刘尧汉

Liu Zongyin 刘宗寅

Liuguan 流官

liujin fudiao tongshi kou 镏金浮雕铜狮扣

Liuli 琉璃

liumin 流民

Lixian 黎献

Lizhou 黎州

Longchuan 陇川

Louwo 漏卧

Louwo 漏卧

lu 路

Lü 吕

Lü Buwei 吕不韦

Lu Dingkun 禄鼎坤

Lü Kai 吕凯

Lu Ren 陆韧

Lu Wanfu 禄万福

Lu Wanzhong 禄万钟

Luchuan 潞川

Lujiang 潞江

Luliang 陆凉

Lu'nan 路南

Luoci 罗次

Luodian 罗甸

Luoluo 罗罗

Luoping 罗平

Luopu 裸濮

Luoxiong 罗雄

Luquan 禄劝

Lushan 芦山

lutou 炉长

Luzhenla 陆真腊

Luzhou 泸州

^top

m

ma 麻

Ma Yao 马耀

Maharajah 摩诃罗嵯

mai 麦

Maima Tijusi 买马提举司

makesi zhuyi zhongguohua 马克思主义中国化

Malong 马龙

Man 蛮

Manbian 蛮弁

Manbing 蛮兵

Mandang 蛮党

Mang-rui-ti 莽瑞体

Manguan 蛮官

Mang-ying-li 莽应里

Manmin 蛮民

Manren 蛮人

Manshu 蛮书

Manyi 蛮夷

manyi bu keyi yi zhonguo zhizhi zhizhi 蛮夷不可以以中国之制治之

Manzu 满族

Mao Zedong 毛泽东

Mazhan 马站

Meng 孟

Meng Gong 孟拱

Meng Huo 孟获

mengguzu 蒙古族

Menghua 蒙化

Menglian 孟连

Mengmao 孟卯

Mengshe 蒙舍

Mengxi 蒙巂

Mengzi 蒙自

Mi 縻

Mian 缅

miandian nanzi 缅甸男子

miandianguo 缅甸国

mianling 缅铃

Miao 苗

Miaoman 苗蛮

Miaomin 苗民

Michen 弥臣

Mile 弥勒

Miling 麋泠

Mimo 靡莫

Min 岷

Min 闽

Min Hongxue 闵宏学

Ming 明

Ming Shi Lu 明实录

Minjia 民家

Minpu 闽濮

mintian 民田

minzu 民族

minzu daibiao ji qunzhong 民族代表及群众

Minzu de yiban guilü 民族的一般规律

Minzu ganqing 民族感情

Minzu gongzuo 民族工作

Minzu shibie 民族识别

Minzu shiwu 民族事务

Minzu tezheng 民族特征

Minzu Yanjiusuo 民族研究所

Minzu yishi 民族意识

Minzu zoulang 民族走廊

Miruo 弥若

Mongke 蒙哥

Mosha 摩沙

Moxie 麽些

Moyan 莫颜

mu 亩

Mu 木

Mu Cheng 沐晟

Mu Chun 沐春

Mu Gong 木公

Mu Kun 沐琨

Mu Qing 木青

Mu Ying 沐英

Mu Ying 沐英

Mu Zeng 木増

^top

n

Na Song 那嵩

nan 南

nan geng nü zhi 男耕女织

Nan'anzhou 南安州

Nandian 南甸

Nanfang Lushang zhilu 南方陆上之路

Nanfang Sichouzhilu 南方丝绸之路

Nangwu 囊吾

Nanhai 南海

Nanjing 南京

Nanping 南坪

Nanren 南人

Nanyi 南夷

Nanyidao 南夷道

Nanyue 南越

Nanyue Wuwang 南越武王

Nanyuewang 南越王

Nanzhao 南诏

Nanzhao dehuabei 南诏德化碑

Nanzhao yeshi 南诏野史

Nanzhaowang 南诏王

Nanzheng 南征

Nanzhong 南中

Naxi 纳西

Neidi 内地

Neizheng 内政

Ni He 倪辂

Ni Tui 倪蜕

Ningyuan 宁远

Ningzhou 宁州

Nong Jijin 侬即金

Nong Langjin 侬郎金

Nong Zhigao 侬智高

Nüwangguo 女王国

^top

o

O'rtai 鄂尔泰

^top

p

pai 牌

Pang Xun 庞勋

Panlong 盘龙

Panman 叛蛮

Panmu 叛目

Panyue 盘越

Pengshui 彭水

Pi-luo-ge 皮罗阁

Pingwu Zangren 平武藏人

Pingxiwang 平西王

Pingzhangzhengshi 平章政事

Polubangyihou 破虏傍邑侯

Pu 濮

pu 铺

Pu Ji 蒲机

Puer 普洱

Pugan 蒲甘

Pumi 普米

Puwei ying 普威营

Puzi 扑子

^top

q

Qi 齐

Qian 黔

qianfa yike tongxing 钱法已可通行

Qiang 羌

qiangjiu luohou 抢救落后

qianhusuo 千户所

Qianlong 乾隆

Qianwu 千户

Qianzong 千总

qibei fei bentu zhe, tong weichao 其贝非本土者, 同伪钞

Qielan 且兰

Qin 秦

Qin Shihuang 秦始皇

Qing 顷

Qing 清

Qingling 青

Qingling 青蛉

Qingming 清明

Qingpingguan 清平官

Qinzhou 钦州

Qiong 邛

Qiongdu 邛都

Qionglai 邛崃

Qiongzhou Dudufu 邛州都督府

Qiongzhu 邛竹

Qiuzhang 酋长

qixi jian qian, shiren wuwen, kedi ri qi 气习渐迁, 士人务文, 科第日起

Qizhang 七长

Qu 区

Qu 瞿

Quan Hansheng 全汉升

Qujing 曲靖

^top

r

Ranpang 冉厐

Rao Zongyi 饶宗颐

ren 人

ren xi lirang, fengsu shao bian 人习礼让,风俗稍变

renmin 人民

Ridongwang 日东王

Rongzhou 戎州

Rongzhou Dudufu 戎州都督府

Ru'nan 汝南

ruxue jiaoshou 儒学教授

^top

s

Sai-Dian-Chi Shan-Si-Ding 赛典赤 赡思丁

sanbai nian lai, jian ran huafeng, tusi zhi ju chengguo zhe, yi yu Hanren wu yi  三百年来, 渐染华风,土司之居城郭者, 亦与汉人无异

sangli yi ze gu, wu cong bosu 丧礼宜则古, 勿从僰俗

Sangpizhi 桑皮纸

Sanguo Yanyi 三国演义

Sangzhi 桑植

Sanjiang sihai 三江四海

Sanxian 三线

Sanxingdui 三星堆

Sayyid'Ajall Shams Al-Din (Saidianchi) 赛典赤

Semu 色目

Shaanxi 陕西

shanchuan yi guang 山川夷广

Shandong 山东

Shang 商

Shang Sheng 商胜

shangren 裳人

Shanguo xi'nan tong Daqin 掸国西南通大秦

shanhaiguan zongbing 山海关总兵

Shanshan 鄯善

Shanxi 山西

shao 哨

shaoshuminzu 少数民族

she 畲

sheding  舍丁

Shen Xu 申旭

Shenchuan Dudu 神川都督

Shenli 沈黎

Shenma 神马

Shezi bao 舍子堡

shi 石

Shi Lianzhu 施联珠

Shi Long 世隆

Shi Xie 士燮

shi zhangxiang ru letu 视瘴乡如乐土

shibosi 市舶司

shifeng jiansheng 士风渐盛

shihua rouhong shisuizhu 蚀花肉红石髓珠

Shiji 史记

Shilang 施浪

Shiping 石屏

shiqi Xingsheng ji Dongsansheng Di wei Zhongguos ren 十七省及东三省地为中国

Shizhaishan 石寨山

Shiziguo 狮子国

Shizong 师宗

shou 手

shouyu Qianhusuo 守御千户所

Shu 蜀

shuang 双

Shubu 蜀布

Shubu zhilu 蜀布之路

Shuguo 属国

shui 水

Shui Jing Zhu 水经注

Shuixi 水西

Shuizhan 水站

Shuizhenla 水真腊

Shunzhi 顺治

shutong minzu guanxi 疏通民族关系

Shuyandu dao 蜀身毒道

shuyuan 书院

siba 私 貝巴

Sichuan 四川

Sichuan ren 四川人

Sien 思恩

Sima Qian 司马迁

Sima Xiangru 司马相如

Simao 思茅

Sirao 思饶

Song Yingxing 宋应星

Sui 隋

Suizhou 嶲州

Sun Kewang 孙可望

Sun Laichen 孙来臣

Sun Quan 孙权

suo 所

suo 索

Suolin 索林

su 粟

^top

t

Taideng junwang 台登郡王

Taiding 泰定

Taihe 太和

taiji wan 太极丸

Taishou 太守

tang 塘 

Tang Meng 唐蒙

Tang wang yu Huang Chao, er huo jiyu Guilin 唐亡于黄巢, 而祸积于桂林

Tangchi 汤池

Tanzhang 炭长

Tanzhi 谈指

Tengchong 腾冲

Tengyue 腾越

Tianli 天历

Tianqi 天启

tianxia yingxiong jinru wo guzhong 天下英雄尽入我糓中

Tianzhu 天竺

Ting 厅

Tixinganchangshisi 提刑按察使司

Tixue 提学

tixuedao fushi 提学道副使

Tong Dian 通典

Tong Enzheng 童恩正

tong yu bianmang 同于编氓

Tongbing 同并

Tonghuang 铜荒

Tongpan 通判

Tongshanzhai 铜山寨

tongyi de duominzu guojia 统一的多民族国家

tongyi er bukefenge de zhengti 统一而不可分割的整体

Tongzhang 铜长

Tongzheng 铜政

Tongzhi 同知

Tu zhizhou 土知州

Tubing 土兵

Tubo 吐蕃

Tuboniboluo dao 吐蕃泥婆罗道

Tufu 土府

Tuguan 土官

Tuguansheren 土官舍人

Tujia 土家

Tujue 突厥

Tuliao 土獠

tuluouo 土罗罗

Tuman 土蛮

Tumin 土民

Tumu 土目

tun 屯

tuncang 屯仓

tunmin 屯民

Tuqiu 土酋

turang feirao, shiren wuxue 土壤肥沃, 士人务学

Turen 土人

Tushe 土舍

Tusheng 土生

Tusi 土司

Tusi zhidu 土司制度

Tuyi 土夷

Tuzei 土贼 

Tuzhou 土州

Tuzhu 土主

Tuzhu 土著

Tuzhuhua 土著化

^top

w

Waizu 外族

Wang 王

Wang Ce 王策

Wang Hui 王惠

Wang Mang 王莽

wang Ningsheng 汪宁生

Wang Sheng 王昇

Wang Shizhen 王世贞

Wangli 万历

Wangnongshan 王弄山

Wanhu 万户

Wanli 万历

Wanli Ye Huo Bian 万历野获编

Wei 味

Wei 卫

Wei 魏

Wei Chong 韦冲

Wei Gao 韦皋

Wei Yuan 魏源

Weichu 威楚

Weimo 维摩

Wei-Suo 卫所

Weixi 维西

weixue 卫学

Weiyuan 威远

weizang 卫藏

Wen 文

Wen Qi 文齐

Wencheng 文成

Wendaguo 文单国

Wenmiao 文庙

Wenshan 文山

Wenshen 文身

Woni 窝泥

Wu 吴

Wu Daxun 吴大勋

Wu Jixun 吴继勋

Wu Sangui 吴三桂

Wu Shulin 吴叔琳

wu Yunnan ren 吾云南人

Wuchang 武昌

Wuchi Dao 五尺道

Wudu 武都

Wulanfu 乌兰夫

Wumeng 乌蒙

Wumulong 乌木龙

Wusa 乌撒

Wuzhuqian 五铢钱

^top

x

xi 西

Xi 雟

Xi'an 西安

Xi'nan 西南

Xi'nan Junzheng Weiyuanhui 西南军政委员会

xi'nan waiyi 西南外夷

Xi'nan Yanjiulun 西南研究论

Xi'nan yanjiu 西南研究

xi'nan yi 西南夷

Xia Guangnan 夏光南

Xia Kangnong 夏康农

Xia Nai 夏鼐

xian 县

Xiandai minzu 现代民族

Xiang 乡

xiangshi 乡试

Xiangyun 祥云

Xiangzhang 香长

Xianjin shengchanli 先进生产力

Xianjin wenhua 先进文化

Xianyang 咸阳

Xianyu Zhongtong 鲜于仲通

Xiao 孝

xiao Nanjing 小南京

Xiaoqi 小旗

Xiaoqinpoluomen 小秦婆罗门

Xichang 西昌

xichidian 溪齿甸

Xicuan 西爨

Xie 协

Xie Shengguan 谢圣纶

Xie Zhaozhe 谢肇淛

Xiezhou 协州

Xifan 西番

Xiguzang 洗骨葬

Xikang 西康

Ximen Qing 西门庆

Xinan Sichouzhilu 西南丝绸之路

Xinfu 信符

Xin'gan 新干

Xinggu 兴古

Xinhuazhou 新化州

Xinjiang 新疆

Xinjuri 信苴日

Xi-nu-luo 细奴罗

Xinwu 信物

Xiongdi zhi guo 兄弟之国

Xiongnu 匈奴

Xishuangbanna 西双版纳

xisu yu huaren bu shen yuan, shangzhe neng dushu 习俗与华人不甚远, 上者能读书

Xisui 西随

Xitang 雟唐

Xixia 西夏

Xiyi 西夷

Xiyidao 西夷道

Xizhou 喜洲

Xu Duo 徐铎

Xu Xiake 徐霞客

Xu Xinjian 徐新建

Xu Yue 徐樾

xuanfu shi 宣抚使

Xuanweishi 宣慰使

Xuanzang 玄奘

Xuanzao 玄造

Xuegong 学宫

xueshan shi xuan 雪山诗选

Xuetian 学田

Xun 巡

xunchenjia 勋臣家

Xundao 训导

Xundian 寻甸

Xun-ge-quan 寻阁劝

Xunjian 巡检

Xunjiansi 巡检司

Xuntang 巡塘

Xuzhou 徐州

^top

y

Ya Hanzhang 牙含章

Yamen 衙门

Yan Fu 严复

Yan Zhongping 严中平

Yandu 身毒

Yang Jiangyong 杨江永

Yang Nanjin 杨南金

Yang Rong 杨荣

Yang Shen 杨慎

Yang Shouchuan 杨寿川

Yang Song 杨嵩

Yang Zuo 杨佐

yangdao yi qian shuo mianling yu shou 阳道亦嵌数缅铃于首

Yangmen qizi 杨门七子

Yangtong 洋铜

Yanmenguan 雁门关

Yaoan 姚安

Yaozhou Dudufu 姚州都督府

Yazang 崖葬

Yazhou 姚州

Yelang 夜郎

Yeman 野蛮

Yeyu 叶榆

yi 义

Yi 夷

Yi 彝

Yi cong bensu 宜从本俗

Yibin 宜宾

Yicheng 驿丞

yifang zidi 夷方子弟

Yifei 夷匪

Yi-Han zachu 夷汉杂处

yihu 夷户

Yijian 夷奸

Yijing 义净

Yiliang 宜良

Yiliu wenti 遗留问题

Yimin 夷民

Yi-mou-xun 异牟寻

Yimu 夷目

Yin 印

Yin Jishan 尹继善

Yinchangguan 银场官

ying 营

yinian han laozi 夷娘汉老子

Yinke 银课

Yinsuerzhi 因俗而治

Yiqiu 夷酋

Yiren 夷人

yishuai 夷帅

Yitian 夷田

yixue 义学

Yiyizhiyi 以夷治夷

Yizhan 驿站

Yizhong 夷众

Yizhou 益州

yizu 彝族

Yong Kai 雍凯

Yong Tao 雍陶

yongchang 永昌

Yongchang chu yiwu 永昌出异物

Yongde 永德

Yongle 永乐

Yongli 永历

Yongping 永平

Yongpingzhai 永平寨

Yongsheng 永胜

Yongyoudiao 雍由调

Yongzheng 雍正

Yongzhou 邕州

youyihucuojinyindaigou 有翼虎错金银带钩

yu kou bu de, yu chen bu de, zuide yurong shangce 欲寇不得, 欲臣不得, 最得御戎上策

Yu Yingshi 余英时

Yu Zhongguo jue 与中国绝

Yuan 元

Yuanfeng 元丰

Yuanjiang 元江

Yuanmou 元谋

Yuanren 远人

Yue 粤

Yue 越

Yue Fei 岳飞

Yue Feng 岳凤

Yue Heng 岳亨

Yueben 月本

Yuedan 越赕

Yuexi 越雟

yufo jie 浴佛节

yun 云

Yun-Gui 云贵

Yun-Gui xinru bantu, baixing jie Zhen Chizi 云贵新入版图, 百姓皆朕赤子

Yunlong 云龙

Yunnan Anfusi 云南安抚司

Yunnan baguo junwang 云南八国郡王

Yunnan Daliguozhu 云南大理国主

Yunnan duzhihuisi 云南都指挥使司

Yunnan Jiedushi 云南节度使

Yunnan shiliao congkan 云南史料丛刊

Yunnan Tongzhi 云南通志

Yunnan Wang 云南王

Yunnan xingsheng 云南行省

Yunnan Zhi 云南志

Yunnan Zhi Lue 云南志略

Yunnanren 云南人

Yutong 余铜

Yuxi 余息

Yuyi 御夷

^top

z

Zangke 牂牁

zangzu 藏族

Zanpuzhong 赞普钟

Zao Zheng 早正

Zayu 察隅

Zei 贼

Zeishou 贼首 

Zhancheng 占城

Zhanchi 站赤

Zhang Bincun 张彬村

Zhang Jianzhi 张柬之

Zhang Lücheng 张履程

Zhang Qian 张骞

Zhang Qiantuo 张虔陀

Zhang Ruo 张若

Zhang Weixian 张维先

Zhang Xianzhong 张献忠

Zhang Zengqi 张增祺

Zhangguan 长官

Zhangguansi 长官司

Zhangzhou 漳州

zhanli  毡笠

zhanli 毡笠

Zhanyi 沾益

Zhao 诏

Zhao Gou 赵构

Zhao Kuangyin 赵匡胤

Zhao Tingrui 赵廷瑞

Zhao Tuo 赵佗

Zhao Zhonghua 赵重华

Zhaotaoshi 招讨使

Zhaotong 昭通

Zhaozhou 赵州

Zhe Jirong 者继荣

zhe sige tezheng zai women de minzu shibie gongzuo zhong zhineng qi cankao de zuoyong 这四个特征在我们的民族识别工作中只能起参考的作用

Zhee 者峨

Zhejiang 浙江

Zheledian 者勒甸

Zhen 镇

zhenba 真 貝巴

Zhenfu 镇抚

Zheng Chun 郑纯

Zheng Chun 郑纯

Zheng He 郑和

Zheng Hong 郑洪

Zheng Hui 郑回

Zheng Maisi 郑买嗣

Zhengde 正德

Zhengtong 正统

Zhenla 真腊

Zhennan 镇南

Zhenxiong 镇雄

Zhenyuan 镇沅

Zheyuan 蔗园

zhi nong er buzhi sang 知农而不知桑

zhidao sixiang 指导思想

Zhidong 跖东

Zhikong 指空

Zhili 直隶

Zhisheng 智圣

zhitian 职田

Zhixian 知县

Zhizhou 知州

Zhong 忠

zhong xiao 忠孝

zhongbie yushu 种别域殊

Zhongdian 中甸

Zhongguo benwei 中国本位

Zhongguo lishi nianbiao 中国历史年表

Zhongguo minzu de tese 中国民族的特色

Zhongguo ren 中国人

zhonghuaminzu 中华民族

zhonghuaminzu de duoyuanyiti 中华民族的多元一体

Zhonghuaminzu duoyuanyiti Lilun 中华民族多元一体理论

Zhongqing 中庆

Zhongren 种人

Zhongshunwang 忠顺王

Zhongyang Minzugongzuo Weiyuanhui 中央民族工作委员会

Zhongyuan 中原

Zhou 周

Zhou 州

Zhou Qufei 周去非

Zhou Zan 周赞

Zhu 珠

Zhu Bao 朱褒

Zhu De 朱德

Zhu Yuanzhang 朱元璋

Zhu Zhen 朱震

Zhuang 壮

zhuang 庄

Zhuang Qiao 庄蹻

Zhuangyuan 庄园

zhuangyuan 状元

Zhuanli shi Xiongnu 专力事匈奴

Zhuge Liang 诸葛亮

zhuma 苎麻

Zhuman 诸蛮

Zhuti 朱提

Zhutiyin 朱提银

Zhuyi 诸夷

zijue 自觉

Zishou 紫绶

ziyun qixian ben hanren 自云其先本汉人

Zizai 自在

Zongbing 总兵

zongqi 总旗

Zuo 笮

Zuodu 笮都

^top