Ruti Nkuna and Aida Dzamba

Ruti Nkuna and Aida Dzamba, in Facazisse, 1996.

Source: Heidi Gengenbach.