women walking from Antioka

Women walking from Antioka

Source: Heidi Gengenbach.